Concurs Summer Smile Festival

Regulament concurs #SummerSmileFestival @DENT ESTET

Perioada de desfășurare 2 iulie – 2 septembrie 2018

 

concurs-patratSecțiunea 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului #SummerSmileFestival  (denumit în continuare „Concursul”) este SC Dent Estet Clinic SA, cu sediul în Sos. Nordului, nr. 82-92, Sector 1, București, cod fiscal: 15801244, Nr. Registrul Comerțului: J40/13510/2003 (denumit în continuare Organizatorul).

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament, (denumit în continuare („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.

Secțiunea 2. LOCUL ȘI DATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în Romania, care respectă condiţiile Regulamentului şi care urmează indicaţiile stipulate în acesta pentru a-şi valida participarea. În cadrul Concursului nu pot participa angajaţi ai Organizatorului, precum şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la Concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor Regulamentului.

Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant în cazul în care participarea acestuia este susceptibilă de fraudă.

Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului.

Secțiunea 3. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

4.1. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, modificarea, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.

4.2. Participanţilor la Concurs în calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

4.3. Prin participarea la Concurs, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Îşi exprimă, de asemenea, acordul privind includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la Concurs, precum şi acordul privitor la posibilitatea de a le fi furnizate informaţii despre produsele şi evenimentele Organizatorului şi cele ale partenerilor săi.

4.4. Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul că numele va fi făcut public potrivit legislaţiei în vigoare şi folosit în materiale publicitare de către Organizatori fără niciun fel de plată aferentă. Câştigătorii vor putea semna şi o declaraţie scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizatori.

4.5. Datele câştigătorilor se vor păstra în contabilitatea Organizatorului, conform legislaţiei fiscale.

Secțiunea 4. MECANISMUL CONCURSULUI

SummerSmileFestival @DentEstet este un concurs extrem de interactiv, desfășurat în luna august 2018, în care câștigătorul primește un tratament de reabilitare orală în valoare maximă de 5000 euro.

  1. Fiecare participant este invitat să-și achiziționeze minim 2 tratamente stomatologice, dintre cele disponibile în cadrul Summer Smile Festival:

– Profilaxie

– Albire profesională

– Terapie dentară

– Ortodonție

-Estetică dentară

  1. Ulterior, fiecare participant trebuie să realizeze una sau mai multe postări creative, în legătură cu unul sau ambele tratamente achiziționate, și să o publice pe contul său de Instagram sau Facebook, adăugând hashtag-urile #SmileFestival și #FanDentEstet.
  2. Participantul care va acumula cele mai multe reacții la postare/postări, însemnând Like-uri și Share-uri, va fi desemnat câștigătorul unui zâmbet de 5000 euro.

Secțiunea 5. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

6.1. O singură persoană va fi selectată să beneficieze de un tratament în clinicile Dent Estet, care include un Smile Makeover ce nu poate depăși suma de 5000 euro.

6.2. În cadrul Concursului nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai multi terți.

6.3. Premiul va fi oferit finalistului după confirmarea lui ca și câștigător final (prin contactarea lui prin telefon și email). Premiul poate fi revendicat în cel mult 10 zile de la contactare, iar tratamentul trebuie să înceapă cel târziu la 1 Decembrie 2018. În caz contrar, acesta va fi anulat.

Secțiunea 6. ANUNȚAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Pentru a fi validat, câștigătorul va trebui să pună la dispoziția Organizatorului următoarele: o poză după CI, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la înștiințarea prin telefon si email.

De asemenea, câștigătorul va primi informații referitoare la premiul câștigat și procedura care trebuie îndeplinită pentru a intra în posesia premiului.

În cazul în care câștigătorul :

premiul va fi anulat.

În măsura în care, din motive neimputabile Organizatorului, nu este posibilă acordarea premiului alocat Concursului, acesta va rămâne în patrimoniul Organizatorului.

Câștigătorul va fi rugat să furnizeze numele complet, adresa, numărul de telefon şi toate celelalte date în mod corect, pentru a putea fi întocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din concurs.

Un participant poate fi desemnat câștigător o singură dată.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI

  1. Câștigătorul va fi contactat telefonic pentru a fi informat cu privire la premiul său. Desemnarea acestuia va avea loc și pe pagina de Facebook și Instagram Dent Estet.

Secțiunea 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

8.1. Premiul va fi acordat câştigătorului pe baza buletinului/cărţii de identitate.

 

Secțiunea 9. RESPONSABILITĂȚILE CÂȘTIGĂTORULUI

  1. Câștigătorul va permite prin semnătură utilizarea de către Dent Estet a fotografiilor înainte și după concurs pe mediile online și offline deținute de către acesta.
  2. Câștigătorul va oferi o scurtă mărturie video despre experiența sa la Dent Estet și va permite difuzarea acestui material filmat pe toate canalele de comunicare online și offline ale Dent Estet.
  3. Câștigătorul va participa la evenimentele organizate de către Dent Estet (va onora cel putin 2 solicitări pe an, timp de 2 ani)

Secțiunea 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului, precum şi eventualele sale acte adiționale sunt disponibile în mod gratuit pe site-ul Organizatorului: www.dentestet.ro.

Participarea la Concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor Regulamentului şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile Regulamentului în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării Regulamentului de către câştigător, respectiv a condiţiilor privind desfăşurarea Concursului, premiul câştigat nu se va acorda.

Secțiunea 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente române din municipiul Bucureşti. Legea aplicabilă este legea română.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea Concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Secțiunea 12. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau prin decizie unilaterală a Organizatorului.

Secțiunea 13. TAXE ȘI IMPOZITE

Participarea în cadrul Concursului nu implică niciun fel de costuri suplimentare pentru Participanţi percepute de Organizator.